Droppery Header

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DROPPERY B.V.

 

Versie 1.1 – mei 2021

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Droppery B.V., een besloten vennootschap geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82212988.

 

 1. DEFINITIES
  • De termen die in deze Voorwaarden zijn aangeduid met een hoofdletter en welke niet elders zijn gedefinieerd, hebben de navolgende betekenis:
   • Account: het gepersonaliseerde account van de Klant waarmee deze toegang kan krijgen tot het Platform en de Diensten, tegen betaling van de toepasselijke Vergoeding(en).
   • Diensten: alle met het Platform samenhangende diensten, zoals door Droppery aan Klant aangeboden.
   • Droppery: Droppery B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82212988.
   • Gebruiksruimte: het aantal SKU’s en Leveranciers respectievelijk dropshippers onder het toepasselijke abonnement van de Webshop respectievelijk de Leverancier.
   • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, waaronder maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (inclusief rechten op bron- en objectcodes), databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, rechten met betrekking tot goodwill, knowhow en bedrijfsgeheimen.
   • Klant: de Webshop of de Leverancier met een Account op het Platform.
   • Leverancier: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die diens producten aan webshops aanbiedt en de producten direct aan de eindgebruiker levert op het moment van een aankoop.
   • Platform: het ‘drop-shipping’ platform bekend onder de naam “DROPPERY”, tevens omvattende alle digitale (internet)pagina’s (software)applicaties, scripts en databases, waarmee Webshops producten van Leveranciers kunnen kopen voor wederverkoop en deze producten via drop-shipping aan eindklanten leveren.
   • SKU: Stock Keeping Unit.
   • Vergoeding: heeft de betekenis zoals daaraan gegeven in artikel 4.1.
   • Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, materialen of data (schriftelijk, mondeling of elektronisch) direct of indirect betrekking hebbende op Droppery, het Platform of de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot rapportages, analyses, prognoses, methoden, ontwerpen, tekeningen, Intellectuele Eigendomsrechten, algoritmes, codes (tevens broncodes), computer programma’s, offertes, presentaties, technische of bedrijfsinformatie, financiële informatie, business plannen, marketing en verkoopplannen, klant- en leveranciersinformatie, processen, formules, specificaties en alle andere informatie die is gemarkeerd als “vertrouwelijk”, “geheim” of een vergelijkbare vertrouwelijke bestemming heeft. Betalingsverwerker: een externe dienstverlener die namens Droppery betalingen en terugbetalingen afhandelt tussen Leverancier en Klant.
   • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Droppery B.V.
   • Webshop: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een online webshop exploiteert en daarbij producten van derde-leveranciers ‘op aanvraag’ (zonder voorraad) aanbiedt.
  • Tenzij anders aangegeven, wordt met een begrip in het enkelvoud ook het meervoud bedoeld en omgekeerd.

 

 1. ALGEMEEN
  • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, en overeenkomsten met, Droppery, alsook op de levering en beschikbaarheid van het Platform en/of de levering van overeengekomen Diensten aan de Klant. Door een aanvraag voor een abonnement in te dienen, via de website of per e-mail, of door een offerte goed te keuren, gaat de Klant akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Voorwaarden en komt een overeenkomst tussen Droppery en de Klant tot stand.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Droppery en Klant zijn overeengekomen.
  • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zal Droppery de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is, daarbij rekening houdend met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
  • Droppery is gerechtigd de Voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen, waarna de voorwaarden in aangepaste vorm van toepassing zullen zijn op nadien uitgebrachte aanbiedingen, offertes of abonnementen, dan wel nadien aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden in het kader van het Platform en/of de Diensten, dan wel nadien ontstane rechtsverhoudingen. Indien de Klant de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, zal de Klant Droppery daar onmiddellijk van op de hoogte stellen, waarbij de Klant het abonnement met Droppery schriftelijk kan opzeggen tegen de verlengingsdatum van zijn abonnement. Tot die tijd zal de voorheen geldende (ongewijzigde) set van de Voorwaarden van toepassing blijven op de (rechts)verhouding tussen de Klant en Droppery.
  • Deze Voorwaarden zijn ook opgesteld ten behoeve van: a. alle vennootschappen waarmee Droppery in een groep is verbonden, een management- of samenwerkingsovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders; en b. alle bestuurders, werknemers, (oud-)werknemers en derden (alsook hun erfgenamen) die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Droppery. De Voorwaarden gelden als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW ten behoeve van alle in dit artikel genoemde personen en rechtspersonen. Zij zijn hierdoor gerechtigd om in voorkomende gevallen een beroep te doen op de bepalingen in deze Voorwaarden.
  • Deze voorwaarden zijn mogelijk ook beschikbaar in verschillende talen. In geval van inconsistenties of conflicten tussen de verschillende taalversies, prevaleert de meest actuele Nederlandse versie van de Voorwaarden.

 

 1. ABONNEMENT EN ACCOUNT
  • Eventuele prijsindicaties of andere informatie vermeld in aanbiedingen, presentaties, advertentiemateriaal of op websites, binden Droppery niet, tenzij uitdrukkelijk anders door Droppery vermeld.
  • Om gebruik te kunnen maken van het Platform en de Diensten, dient de Klant een Account aan te vragen en te onderhouden. De Klant draagt zorg voor nauwkeurige, volledige en actuele informatie ten behoeve van het Account. Het niet, of niet tijdig updaten van het Account met nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie, alsook, het hebben van een ongeldige of verlopen betaalmethode in het bestand van Droppery, kan resulteren in een beperking van toegang tot en gebruikmaking van het Platform en de Diensten of de (tijdelijke) schorsing of beëindiging van het Account.
  • De Klant is zelf verantwoordelijk voor alle informatie, activiteiten en inhoud, zoals foto’s, afbeeldingen, video’s, grafische beelden, teksten of audiobestanden die zijn geüpload, verzameld, gegenereerd, opgeslagen, weergegeven, verspreid, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld in of via het Account van de Klant en het gebruik van het Platform en de Diensten door de Klant. Hieronder valt onder meer de verantwoordelijkheid van de Klant voor het verkrijgen van de benodigde rechten om de desbetreffende informatie of content te publiceren of verspreiden.
  • De ​​Klant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid en geheimhouding van het Account wachtwoord. Indien de Klant weet of redelijkerwijs vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden, daaronder begrepen verlies of diefstal van wachtwoorden, of aanwijzingen van ongeautoriseerde openbaarmaking of gebruik van het Account, zal de Klant Droppery daar onmiddellijk van op de hoogte stellen. Droppery is nimmer aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van onvoldoende beveiliging door de Klant van diens Account en wachtwoord.
  • Wederverkopers via het Droppery platform mogen tijdens de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst niet direct commercieel benaderd worden door leveranciers.
  • Verzendkosten worden altijd los gefactureerd tussen leveranciers en webshops.

 

 1. VERGOEDING EN BETALING
  • De Klant betaalt de prijzen die van toepassing zijn op het toepasselijke abonnement voor het gebruik van het Platform en de Diensten en alle andere toepasselijke kosten (“Vergoedingen“).
  • Naast de Abonnementsvergoeding kan Droppery een commissievergoeding (“Commissievergoeding”) in rekening brengen voor alle betalingen en transacties die plaatsvinden door de Klant die het Platform gebruikt, en de Klant betaalt via tussenkomst van de Betalingsverwerker.
  • Alle Vergoedingen (inclusief de abonnementen en de commissievergoeding) zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Droppery. Alle prijzen zijn steeds in euro’s en dienen in euro’s te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Droppery.
  • Abonnementen zijn maandelijks en vooraf verschuldigd, tenzij anders aangegeven door Droppery. De Klant is nimmer gerechtigd tot opschorting van enige Vergoeding en evenmin tot verrekening van verschuldigde Vergoedingen.
  • De Commissievergoeding wordt in mindering gebracht op de betalingen die de Klant aan de Klant heeft gedaan door de Betalingsverwerker en wordt rechtstreeks aan Droppery uitbetaald.
  • Ter zake de door Klant verschuldigde Vergoeding leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Droppery volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.
  • Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat de Klant gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving het abonnement met Droppery schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zal treden.
  • Indien de Klant de verschuldigde Vergoeding(en) niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant, ook na aanmaning of ingebrekestelling, alsnog nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Droppery de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het tot dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle (juridische) kosten van derden.
  • Indien de Klant de verschuldigde Vergoeding(en) niet of niet tijdig betaalt, heeft Droppery tevens het recht om de toegang van de Klant tot het Platform of de levering van de Diensten op te schorten tot het moment van volledige betaling, of tot het moment dat voldoende zekerheid voor de betaling is geboden.
  • Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke- en/of rechtspersonen, of indien de producten en Diensten die door Droppery worden geleverd ten behoeve van meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zijn, is elk van die (rechts)personen hoofdelijk gehouden de verschuldigde Vergoedingen aan Droppery te voldoen.

 

 1. HET PLATFORM
  • Hoewel het Platform door Droppery wordt geleverd en onderhouden met de uiterste zorg, kan de juistheid en volledigheid van de functionaliteiten en data binnen het Platform niet worden gegarandeerd. Platform wordt aangeboden ‘as is’ en ‘as available’. Droppery garandeert dan ook niet dat het Platform te allen tijde zonder fouten of onderbrekingen functioneert en kan enkel de kwaliteit, functionaliteit en beschikbaarheid van het Platform garanderen zoals specifiek beschreven in de beschikbaar gestelde documentatie.
  • De Klant garandeert:
   • dat het Platform niet zal worden gebruikt voor enig illegaal, frauduleus of ongeoorloofd doel;
   • de naleving van toepasselijke wet en regelgeving binnen diens jurisdictie en/of van toepassing op eindklanten (daaronder in ieder geval begrepen wetgeving op het gebied van productveiligheid, productverpakking, import en export);
   • het Platform of de Diensten niet te sub-licentieren, te leasen, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, te decompileren of aan reverse enginering te onderwerpen;
   • in het kader van het gebruik van het Platform geen inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Droppery of derden;
   • geen virussen of andere kwaadaardige of destructieve code te zullen uploaden, verzenden of distribueren op of via het Platform;
   • dat het Platform niet zal worden gebruikt voor spam, phishing, of andere vormen van fraude;
   • de beveiligingsmaatregelen van het Platform en/of de Diensten niet te verstoren of te omzeilen.
   • Geen bestellingen voor hun eigen producten plaatst.
   • De Klant erkent en accepteert dat Droppery zich het recht voorbehoud om een connectie met onmiddellijke ingang te mogen doorbreken zonder daarvoor een waarschuwing te hoeven verlenen.
  • De Klant erkent en accepteert dat Droppery zich het recht voorbehoud om informatie of content per direct te verwijderen waarvan Droppery van mening is dat deze inbreuk maakt op of in strijd is met deze Voorwaarden, in het bijzonder van de garanties en verboden gebruiken zoals bepaald in artikel 5.2.
  • Droppery behoudt zich het recht voor om naar eigen keuze, op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen (waaronder maar niet beperkt tot, het toevoegen of verwijderen van functionaliteiten) in het Platform of de Diensten aan te brengen, dan wel, het Platform, de Diensten of delen daarvan stop te zetten of te beëindigen. Droppery kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies bij de Klant of een derde als gevolg van een dergelijke wijziging, stopzetting of beëindiging.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant zelfstandig verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van het Platform en de wijze waarop de resultaten van het Platform worden geïnterpreteerd en ingezet. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik van het Platform door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot de Klant staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Klant zelf de benodigde (software)applicaties or API’s installeren, inrichten of configureren teneinde de gewenste interoperabiliteit met het Platform te bewerkstelligen.
  • Droppery heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) producten die door Leveranciers worden aangeboden en/of worden (door) verkocht door Webshops; (b) transacties tussen Leveranciers en Webshops en/of met hun eindklanten; (c) interacties of transacties van de Klant met of via platformen van derde partijen. De Klant vrijwaart en stelt Droppery – en (indien van toepassing) Droppery partners, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers – schadeloos van enige claim of vordering, inclusief redelijke advocatenkosten, welke mogelijk voortvloeien uit: (a) het gebruik van, toegang tot of interactie met platforms van derden door de Klant; (b) de aankoop (of wederverkoop) van defecte producten; en/of (c) een transactie of contractuele relatie van een Webshop met een Leverancier en vice versa.

BETALINGEN EN TERUGBETALINGEN VAN TRANSACTIES VIA HET PLATFORM

 • Betalingen en terugbetalingen die via het platform worden gefaciliteerd, kunnen worden verwerkt door een externe betalingsverwerker.
 • Mogelijk moet u een account aanmaken bij een dergelijke Betalingsverwerker, en door dit te doen, gaat u een overeenkomst aan met de Betalingsverwerker en stemt u ermee in te voldoen aan de servicevoorwaarden van de Betalingsverwerker.
 • Mogelijk moet u aanvullende informatie verstrekken om uw identiteit, bedrijfs- en belastinggegevens en uw bankgegevens te verifiëren wanneer u zich registreert bij de Betalingsverwerker.
 • U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elke betaling op een correcte manier door u wordt ontvangen. Als zodanig bent u verplicht om alle vereiste informatie aan de betalingsverwerker te verstrekken om dit mogelijk te maken. Evenals bent u verplicht om te voldoen aan elke rechtmatig gevraagde terugbetaling en uw medewerking te verlenen aan de betalingsverwerker om de terugbetaling uit te voeren.
 • Droppery draagt geen verantwoordelijkheid bij enige transactie tussen Klant en Leverancier die plaatsvindt, noch heeft het enige controle of invloed op de externe betalingsverwerker.
 • Droppery is op geen enkele manier verantwoordelijk voor betalingen die niet zijn overgemaakt aan de klant of niet door de klant zijn ontvangen.
 • Droppery heeft geen inzicht in of controle over deze betalingen of transacties, en daarnaast heeft Droppery ook niet de mogelijkheid om een ​​transactie ongedaan te maken.
 • Droppery is niet aansprakelijk jegens de klant of een derde partij voor claims of schade die kunnen ontstaan ​​als gevolg van transacties die je ontvangt of transacties die worden uitbetaald.

 

 1. SUPPORT, ONDERHOUD EN ANDERE DIENSTEN
  • Droppery zal zich naar beste kunnen inspannen om de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten worden door Droppery uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  • Droppery behoudt zich het recht voor om, voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, (delen van) de Diensten door derden te laten uitvoeren, zulks ter beoordeling van Droppery. In dit kader wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Het Nederlands Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Droppery zal commercieel redelijke inspanningen leveren om het Platform 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te hebben, met uitzondering van geplande of ongeplande downtime. Droppery zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant – waar mogelijk – hier vooraf over te informeren.
  • Droppery kan het gebruik of de beschikbaarheid van het Platform of een deel daarvan te allen tijde, (tijdelijk) opschorten of beperken, voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van onderhoud of het implementeren van updates, upgrades of nieuwe releases van het Platform of functionaliteiten. Droppery spant zich in om de Klant waar mogelijk hier vooraf over te informeren. Een (tijdelijke) opschorting of beperking van het Platform of een deel daarvan geeft de Klant jegens Droppery geen aanspraak of recht op compensatie of restitutie van Vergoeding(en).
  • Voor zover de Diensten tevens supportondersteuning aan eindgebruikers omvatten, zal Droppery per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van het Platform en/of specifieke onderdelen daarvan. Droppery kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor support in aanmerking komt. Droppery zal deugdelijk onderbouwde supportverzoeken binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Droppery kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden support. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt supportondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen (ma-vrij) tijdens de kantoortijden (09.00-17.00 CET).
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Droppery niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
  • Door Droppery opgegeven (oplever)data of tijdlijnen zijn naar beste weten door Droppery vastgesteld aan de hand van de op dat moment beschikbare informatie. Dergelijke (oplever)data of tijdslijnen zijn in alle gevallen streefdata en binden Droppery op geen enkele wijze.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake het Platform en de Diensten, daaronder tevens begrepen alle resultaten van de Diensten komen exclusief toe aan Droppery of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor zover expliciet toegekend op grond van en overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden. Alle overige rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden door Droppery.
  • Alle aan de Klant verleende gebruiksrechten onder het toepasselijke abonnement zijn niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en worden uitsluitend verleend voor de aan het abonnement gekoppelde Gebruiksruimte, tot wederopzegging door de Klant of beëindiging op andere gronden in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  • Alle aan de Klant verleende gebruiksrechten worden verstrekt onder de voorwaarde dat de Klant de toepasselijke Vergoedingen in dat verband volledig heeft voldaan. In geval van periodieke betalingsverplichtingen verkrijgt de Klant gebruiksrechten zolang hij blijft voldoen aan de periodieke betalingsverplichtingen.
  • Het is de Klant verboden om aanduidingen of vermeldingen van Intellectuele Eigendomsrechten of vertrouwelijkheid van het Platform, de Diensten, websites, databestanden, documentatie of materialen afkomstig van Droppery te (laten) verwijderen of wijzigen.

 

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
  • Onverminderd de toepasselijkheid van een eventuele geheimhoudingsovereenkomst (of non-disclosure agreement), zal de Klant alle ontvangen Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen en niet openbaren of gebruiken anders dan voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de nakoming van enige verplichting op grond van deze Voorwaarden, dan wel dat expliciet is toegestaan op grond van deze Voorwaarden.
  • De geheimhoudingsbepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover het informatie betreft die:
   • publiek bekend of beschikbaar is of is geworden zonder schending van de geheimhoudingsbepalingen;
   • ontwikkeld is zonder directe of indirecte gebruikmaking van of toegang tot de Vertrouwelijke Informatie, dan wel onafhankelijk is verkregen zonder schending van de geheimhoudingsbepalingen;
   • openbaar dient te worden gemaakt op grond van een gerechtelijk bevel of op verzoek van een bevoegde, juridische-, regulerende- of overheidsinstantie;
  • De bewijslast bij een beroep op een van de uitsluitingsgronden zoals bedoeld in artikel 8.2, berust bij de Klant die hier een beroep op doet.
  • Bij afloop of beëindiging van het abonnement, ongeacht de reden daarvan, dient alle Vertrouwelijke Informatie te worden verwijderd, zonder kopieën achter te houden, tenzij op grond van wettelijke bewaarplichten (bijv. financiële administratieverplichtingen) een langere bewaring vereist is in welk geval de Klant de toepasselijke beveiligings- en geheimhoudingsmaatregelen in acht zal blijven nemen.

 

 1. PRIVACY
  • In het kader van het onderhouden van het Platform en het leveren van bepaalde Diensten, is het mogelijk dat Droppery toegang heeft tot persoonsgegevens – in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) – van de Klant, diens medewerkers en/of klanten van de Klant. Indien Droppery dergelijke persoonsgegevens namens de Klant verwerkt, zal Droppery kwalificeren als de ‘verwerker’ en de Klant als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, waarbij een verwerkersovereenkomst, zoals aangeleverd door Droppery, zal worden gesloten tussen Droppery en de Klant.
  • In de gevallen waarbij Droppery de persoonsgegevens voor zichzelf en voor eigen doeleinden verwerkt, zal Droppery kwalificeren als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en is Droppery’s Privacyverklaring https://droppery.io/privacy-beleid/ van toepassing op die gegevensverwerking.
  • De Klant erkent en accepteert dat Droppery – op anonieme basis – geaggregeerde data verzamelt en verwerkt gebaseerd op orderinformatie, productinformatie en aankoopgedrag in het kader van transacties met en van de Klant.

 

 1. DUUR EN BEEINDIGING
  • Een abonnement wordt aangegaan voor de initiële looptijd van één (1) jaar. Na ommekomst van deze initiële looptijd wordt het abonnement automatisch verlengd voor dezelfde duur van telkens één (1) jaar, tenzij het abonnement tijdig wordt opgezegd door de Klant, dan wel een anderszins voortijdig wordt beëindigd door de Klant, dan wel Droppery conform deze Voorwaarden.
  • Ieder type abonnement kan door zowel de Klant als Droppery schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand voor het einde van de dan geldende looptijd van het abonnement.
  • De Klant kan te allen tijde gedurende de looptijd van een abonnement een verzoek voor een ‘upgrade’ indienen door middel van kennisgeving daarvan aan Droppery. Een upgrade kan resulteren in meer functies, opties en/of meer Gebruiksruimte. In het geval van een upgrade verandert de toepasselijke termijn niet, alleen de hoogte van de door de Klant verschuldigde Vergoeding.
  • Na de initiële looptijd van één (1) jaar, kan de Klant tevens een verzoek voor een ‘downgrade’ van zijn abonnement indienen door middel van kennisgeving daarvan aan Droppery en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) volledige kalendermaand. Een downgrade kan resulteren in minder functies, opties en/of minder Gebruiksruimte.
  • Droppery heeft tevens het recht om het ​​abonnement van de Klant met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid op te zeggen door middel van een kennisgeving aan de Klant, indien:
   • de Klant in staat van faillissement is verklaard of faillissement aanvraagt;
   • aan de Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of zelf verzoekt om surseance van betaling;
   • de Klant niet in staat is of wordt geacht om diens Vergoedingen of andere schulden te betalen wanneer deze opeisbaar zijn;
   • de Klant al zijn (of nagenoeg alle) bedrijfsactiviteiten beëindigt.
  • In geval van beëindiging van een abonnement, ongeacht de reden daarvan, vervalt per direct het recht van de Klant om gebruik te maken van het Platform en de Diensten en is het Account niet langer toegankelijk voor de Klant. Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, heeft de Klant geen recht op enige restitutie van Vergoedingen, pro rata of anderszins, en zullen alle uitstaande Vergoedingen op de beëindigingsdatum onmiddellijk volledig opeisbaar zijn.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • De totale aansprakelijkheid van Droppery wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Diensten of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de totale Vergoedingen (excl. BTW) zoals ontvangen door Droppery in de zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van Droppery is voorts in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering naar aanleiding van de betreffende aanspraak.
  • De aansprakelijkheid van Droppery voor indirecte schade of verlies, waaronder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gederfde opbrengsten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of -onderbreking, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met materialen of software van derden, is uitgesloten. Eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van Droppery is de verminking, vernietiging of het verlies van data, dan wel de (tijdelijke) onbereikbaarheid van het Platform als gevolg van onderhoud.
  • Droppery zal worden uitgesloten van enige vorm van aansprakelijkheid voor alle handelingen en transacties die plaatsvinden tussen Client en Supplier en bij een geschil tussen partijen dienen zij het onderling op te lossen.
  • De uitsluitingen en beperkingen zoals omschreven in de artikelen 11.1 en 11.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade of het verlies het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het management van Droppery.
  • Droppery is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien Droppery daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die buiten haar macht ligt (“overmacht”). Droppery is nimmer aansprakelijk voor schade aan de Klant or een derde, welke het gevolg is van overmacht. Gevallen van ‘overmacht’ zullen in ieder geval omvatten: (i) oorlog, brand, overstromingen, rellen en natuurrampen, (ii) overheidsmaatregelen, Brexit of boycotten, (iii) elektriciteitsstoringen, (iv) Internetstoring of storingen die effect hebben op computernetwerken of telecommunicatie faciliteiten, (v) stakingen, en (vi) pandemieën (e.g. COVID-19 of vergelijkbaar).
  • Tenzij nakoming door Droppery blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Droppery wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts indien de Klant Droppery onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn van ten minste veertien (14) dagen voor de zuivering van de tekortkoming is gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Droppery in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  • Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Droppery meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Droppery vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  • Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Eventuele geschillen die tussen Droppery en de Klant mochten ontstaan en betrekking hebben op of verband houden met deze Voorwaarden, en welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.