Dråbende overskrift

Generelle vilkår og betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER DROPPERY B.V.

 

Version 1.1 - maj 2021

 

Dette er de generelle vilkår og betingelser for Droppery B.V., et privat aktieselskab, der er registreret i handelskammerets handelsregister under nummer 82212988.

 

 1. DEFINITIONER
  • Begreber med stort bogstav, der anvendes i disse betingelser, og som ikke er defineret andetsteds, har følgende betydning:
   • Konto: Kundens personlige konto, der giver kunden adgang til platformen og tjenesterne efter betaling af de(t) gældende gebyr(er).
   • Tjenester: Alle tjenester i forbindelse med platformen, som Droppery tilbyder Kunden.
   • Droppery: Droppery B.V., der har hjemsted i Amsterdam og er registreret i handelskammerets handelsregister under nummer 82212988.
   • Brugerplads: antallet af SKU'er og leverandører henholdsvis dropshippere under det gældende abonnement på webshoppen henholdsvis leverandøren.
   • Intellektuelle ejendomsrettigheder: Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, både registrerede og ikke-registrerede, herunder, men ikke begrænset til, patentrettigheder, ophavsret (herunder rettigheder til kildekoder og objektkoder), databaserettigheder, varemærkerettigheder, handelsnavnsrettigheder, designrettigheder, rettigheder vedrørende goodwill, knowhow og forretningshemmeligheder.
   • Kunde: Webshoppen eller leverandøren med en konto på platformen.
   • Leverandør: den juridiske enhed eller fysiske person, der handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, som tilbyder sine produkter til webshops og leverer produkterne direkte til slutbrugeren på købstidspunktet.
   • Ved platformen forstås den "drop-shipping"-platform, der er kendt som "DROPPERY", og som også omfatter alle digitale (internet)sider (software) applikationer, scripts og databaser, hvormed webshops kan købe produkter fra leverandører med henblik på videresalg og levere disse produkter til slutkunder via drop-shipping.
   • SKU: Lagerbevaringsenhed.
   • Kompensation: har den betydning, der er angivet i artikel 4.1.
   • Fortrolige oplysninger: Alle oplysninger, materialer eller data (skriftlige, mundtlige eller elektroniske), der direkte eller indirekte vedrører Droppery, platformen eller tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, rapporter, analyser, prognoser, metoder, designs, tegninger, intellektuelle ejendomsrettigheder, algoritmer, koder (også kildekoder), computerprogrammer, tilbud, præsentationer, tekniske eller forretningsmæssige oplysninger, finansielle oplysninger, forretningsplaner, markedsførings- og salgsplaner, kunde- og leverandøroplysninger, processer, formler, specifikationer og alle andre oplysninger, der er markeret som "fortrolige", "hemmelige" eller med et lignende fortroligt formål. Betalingsbehandler: En ekstern tjenesteudbyder, der håndterer betalinger og tilbagebetalinger mellem Leverandøren og Kunden på Dropperys vegne.
   • Betingelser: Disse generelle vilkår og betingelser for Droppery B.V.
   • Webshop: den juridiske enhed eller fysiske person, der handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som driver en online webshop, der tilbyder produkter fra tredjepartsleverandører "on demand" (uden lager).
  • Medmindre andet er angivet, betyder et udtryk i ental også flertal og omvendt.

 

 1. GENERELT
  • Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud og tilbud fra og aftaler med Droppery samt for levering og tilgængelighed af platformen og/eller levering af aftalte tjenester til kunden. Ved at indsende en ansøgning om et abonnement, via hjemmesiden eller via e-mail, eller ved at godkende et tilbud, accepterer Kunden disse Vilkår og Betingelsers anvendelighed og indhold, og der oprettes en aftale mellem Droppery og Kunden.
  • Anvendelsen af eventuelle indkøbsbetingelser eller andre generelle betingelser fra kunden afvises udtrykkeligt. Suppleringer til eller afvigelser fra disse vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis og i det omfang det er skriftligt aftalt mellem Droppery og Kunden.
  • Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår fuldt ud i kraft. I et sådant tilfælde skal Droppery erstatte den ugyldige bestemmelse med en bestemmelse, der er gyldig og kan håndhæves, under hensyntagen til hensigten med den oprindelige bestemmelse.
  • Droppery har ret til til enhver tid ensidigt at ændre vilkårene og betingelserne, hvorefter vilkårene og betingelserne i ændret form vil gælde for senere udstedte tilbud, tilbud eller abonnementer eller senere overdraget arbejde til leverandøren inden for rammerne af platformen og/eller tjenesterne eller senere oprettede juridiske forhold. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere de ændrede vilkår og betingelser, skal Kunden straks underrette Droppery herom, hvorved Kunden skriftligt kan opsige abonnementet hos Droppery til fornyelsesdatoen for sit abonnement. Indtil da skal det tidligere gældende (uændrede) sæt vilkår og betingelser fortsat gælde for det (juridiske) forhold mellem Kunden og Droppery.
  • Disse vilkår og betingelser er også udarbejdet til fordel for: a. alle virksomheder, som Droppery er associeret med i en koncern, har eller har haft en ledelses- eller samarbejdsaftale med, herunder deres direktører og aktionærer; og b. alle direktører, medarbejdere, (tidligere) medarbejdere og tredjeparter (samt deres arvinger), som på nogen måde arbejder/arbejdede for, eller er/var associeret med eller ansat af Droppery. Vilkårene gælder som en tredjepartsklausul som omhandlet i artikel 6:253 i den nederlandske borgerlige lovbog til fordel for alle personer og juridiske enheder, der er nævnt i denne artikel. De har dermed ret til at påberåbe sig bestemmelserne i disse vilkår i relevante tilfælde.
  • Disse vilkår og betingelser kan også være tilgængelige på forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem de forskellige sprogversioner har den mest opdaterede nederlandske version af vilkårene og betingelserne forrang.

 

 1. ABONNEMENT OG KONTO
  • Eventuelle prisangivelser eller andre oplysninger, der er nævnt i tilbud, præsentationer, reklamemateriale eller på websteder, er ikke bindende for Droppery, medmindre Droppery udtrykkeligt har angivet andet.
  • For at kunne bruge platformen og tjenesterne skal kunden ansøge om og opretholde en konto. Kunden skal sikre nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger til brug for kontoen. Manglende opdatering af Kontoen med nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger eller i tide, samt at have en ugyldig eller udløbet betalingsmetode registreret hos Droppery, kan medføre en begrænsning af adgangen til og brugen af Platformen og Tjenesterne eller (midlertidig) suspension eller opsigelse af Kontoen.
  • Kunden er alene ansvarlig for alle oplysninger, aktiviteter og indhold, såsom fotos, billeder, videoer, grafiske billeder, tekst- eller lydfiler, der uploades, indsamles, genereres, lagres, vises, distribueres, overføres eller på anden måde gøres tilgængelige i eller via Kundens konto og Kundens brug af Platformen og tjenesterne. Dette omfatter kundens ansvar for at opnå de nødvendige rettigheder til at offentliggøre eller distribuere de relevante oplysninger eller det relevante indhold.
  • Kunden er og skal til enhver tid være ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af adgangskoden til kontoen og skal til enhver tid forblive ansvarlig for denne. Hvis Kunden har kendskab til eller har begrundet mistanke om, at der er sket et brud på sikkerheden, herunder tab eller tyveri af adgangskoder, eller tegn på uautoriseret videregivelse eller brug af Kontoen, skal Kunden straks underrette Droppery herom. Droppery er aldrig ansvarlig for tab eller skader som følge af utilstrækkelig sikkerhed fra Kundens side i forbindelse med sin Konto og adgangskode.
  • Forhandlere via Droppery-platformen må ikke direkte kontaktes kommercielt af leverandører i aftalens løbetid og i 1 år efter aftalens udløb.
  • Forsendelsesomkostninger faktureres altid separat mellem leverandører og webshops.

 

 1. VEDERLAG OG BETALING
  • Kunden skal betale de priser, der gælder for det gældende abonnement for brug af platformen og tjenesterne, og eventuelle andre gældende gebyrer ("gebyrer").
  • Ud over abonnementsgebyret kan Droppery opkræve et kommissionsgebyr ("kommissionsgebyr") på alle betalinger og transaktioner, som Kunden foretager ved hjælp af Platformen, og som Kunden betaler gennem intervention af betalingsformidleren.
  • Alle gebyrer (herunder abonnementer og kommissionsgebyrer) er eksklusive moms og andre afgifter, der pålægges eller vil blive pålagt af regeringen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af Droppery. Alle priser er altid i euro og skal betales i euro, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af Droppery.
  • Abonnementer betales månedligt og forud, medmindre andet er angivet af Droppery. Kunden har aldrig ret til at suspendere gebyrer eller til at modregne skyldige gebyrer.
  • Kommissionsgebyret trækkes fra betalinger, som betalingsformidleren foretager til kunden, og betales direkte til Droppery.
  • Med hensyn til det gebyr, som Kunden skylder, skal de relevante dokumenter og data fra Dropperys registre eller systemer udgøre fuldt bevis, uden at dette berører Kundens ret til at fremlægge beviser for det modsatte.
  • Hvis der er en periodisk betalingsforpligtelse, har kunden ret til at justere de gældende priser og satser skriftligt mindst tre (3) måneder i forvejen. Hvis kunden ikke ønsker at acceptere en sådan justering, har kunden ret til at opsige abonnementet hos Droppery skriftligt inden for tredive (30) dage efter meddelelsen om den dato, hvor justeringen vil træde i kraft.
  • Hvis kunden undlader at betale de(t) skyldige gebyr(er) eller undlader at betale dem til tiden, skal kunden betale lovbestemte (handelsmæssige) renter af det udestående beløb, uden at der kræves en påmindelse eller en rykker. Hvis Kunden, selv efter en påmindelse eller en betalingsstandsning, fortsat undlader at betale fordringen, kan Droppery overdrage fordringen til inkasso, i hvilket tilfælde Kunden ud over det samlede skyldige beløb indtil da også er forpligtet til at betale alle retslige og udenretslige omkostninger, herunder alle (juridiske) omkostninger for tredjemand.
  • Hvis Kunden undlader at betale de(t) skyldige gebyr(er) eller undlader at betale dem til tiden, har Droppery også ret til at suspendere Kundens adgang til Platformen eller levering af Tjenesterne indtil fuld betaling eller indtil der er stillet tilstrækkelig sikkerhed for betalingen.
  • Hvis Kunden består af flere fysiske og/eller juridiske personer, eller hvis de produkter og tjenester, som Droppery leverer, er til fordel for flere fysiske og/eller juridiske personer, er hver af disse (juridiske) personer solidarisk ansvarlig for at betale de gebyrer, der skal betales til Droppery.

 

 1. PLATFORMEN
  • Selv om Droppery leverer og vedligeholder platformen med den største omhu, kan nøjagtigheden og fuldstændigheden af funktionaliteterne og dataene på platformen ikke garanteres. Platformen tilbydes"som den er" og"som den er tilgængelig". Droppery garanterer derfor ikke, at Platformen til enhver tid vil fungere uden fejl eller afbrydelser, og kan kun garantere Platformens kvalitet, funktionalitet og tilgængelighed som specifikt beskrevet i den dokumentation, der stilles til rådighed.
  • Kunden garanterer:
   • at platformen ikke vil blive brugt til ulovlige, svigagtige eller uautoriserede formål;
   • overholdelse af gældende love og regler inden for dens jurisdiktion og/eller gældende for slutkunder (herunder under alle omstændigheder love om produktsikkerhed, produktemballage, import og eksport);
   • ikke at underlicensere, lease, sælge, udleje, udleje, overføre, distribuere, kopiere, ændre, dekompilere eller foretage reverse engineering af platformen eller tjenesterne;
   • ikke krænke Dropperys eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med brugen af platformen;
   • ikke uploade, overføre eller distribuere virus eller anden skadelig eller destruktiv kode på eller via platformen;
   • At platformen ikke vil blive brugt til spam, phishing eller andre former for svindel;
   • ikke forstyrre eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne på platformen og/eller tjenesterne.
   • Ikke at bestille deres egne produkter.
   • Kunden anerkender og accepterer, at Droppery forbeholder sig ret til at afbryde en forbindelse med øjeblikkelig virkning uden at skulle give en advarsel.
  • Kunden anerkender og accepterer, at Droppery forbeholder sig ret til straks at fjerne enhver information eller ethvert indhold, som Droppery mener krænker eller overtræder disse vilkår og betingelser, især garantierne og forbudte anvendelser, der er anført i punkt 5.2.
  • Droppery forbeholder sig ret til efter eget skøn, til enhver tid og uden forudgående varsel, at foretage ændringer (herunder, men ikke begrænset til, at tilføje eller fjerne funktionaliteter) i platformen eller tjenesterne, eller at afbryde eller opsige platformen, tjenesterne eller dele heraf. Droppery er ikke ansvarlig for skader eller tab for kunden eller tredjemand som følge af sådanne ændringer, afbrydelser eller opsigelser.
  • Medmindre andet er skriftligt aftalt, er kunden selvstændigt ansvarlig for forvaltningen, herunder kontrollen med indstillingerne, brugen af platformen og den måde, hvorpå resultaterne fra platformen fortolkes og anvendes. Kunden er også ansvarlig for brugernes instruktion til og brug af platformen, uanset om disse brugere er i et autoritetsforhold til kunden. Hvis der ikke foreligger udtrykkelige aftaler herom, skal Kunden selv installere, opsætte eller konfigurere de nødvendige (software)applikationer eller API'er for at opnå den ønskede interoperabilitet med Platformen.
  • Droppery har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for: (a) produkter, der tilbydes af Leverandører og/eller (videresælges) af Webshops; (b) transaktioner mellem Leverandører og Webshops og/eller med deres slutkunder; (c) Kundens interaktioner eller transaktioner med eller gennem tredjepartsplatforme. Kunden skal skadesløsholde og holde Droppery - og (hvis relevant) Dropperys partnere, officerer, direktører, direktører, agenter og medarbejdere - skadesløs for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatomkostninger, som kan opstå som følge af: (a) Kundens brug af, adgang til eller interaktion med tredjepartsplatforme; (b) køb (eller videresalg) af defekte produkter; og/eller (c) enhver transaktion eller kontraktforhold mellem en Webshop og en Leverandør og omvendt.

BETALINGER OG TILBAGEBETALINGER AF TRANSAKTIONER VIA PLATFORMEN

 • Betalinger og tilbagebetalinger, der foretages via platformen, kan blive behandlet af en tredjeparts betalingsformidler.
 • Det kan være nødvendigt at oprette en konto hos en sådan betalingsformidler, og ved at gøre dette indgår du en aftale med betalingsformidleren og accepterer at overholde betalingsformidlerens vilkår for service.
 • Du skal muligvis give yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet, dine virksomheds- og skatteoplysninger og dine bankoplysninger, når du registrerer dig hos betalingsformidleren.
 • Du er alene ansvarlig for at sikre, at du modtager hver enkelt betaling korrekt. Som sådan er du forpligtet til at give alle nødvendige oplysninger til betalingsformidleren for at gøre dette muligt. På samme måde er du forpligtet til at efterkomme enhver lovlig anmodning om tilbagebetaling og samarbejde med betalingsformidleren om at gennemføre tilbagebetalingen.
 • Droppery bærer intet ansvar for enhver transaktion, der finder sted mellem Kunden og Leverandøren, og Droppery har heller ingen kontrol eller indflydelse på tredjeparts betalingsformidleren.
 • Droppery er på ingen måde ansvarlig for betalinger, der ikke er overført til kunden eller ikke er modtaget af kunden.
 • Droppery har ingen indsigt i eller kontrol over disse betalinger eller transaktioner, og Droppery har heller ikke mulighed for at fortryde en transaktion.
 • Droppery er ikke ansvarlig over for kunden eller tredjemand for krav eller skader, der kan opstå som følge af transaktioner, du modtager, eller transaktioner, der udbetales.

 

 1. SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE OG ANDRE TJENESTER
  • Droppery vil gøre sit bedste for at udføre Tjenesterne med omhu i overensstemmelse med aftaler og procedurer, der er skriftligt fastlagt med Kunden. Alle Tjenester udføres af Droppery på grundlag af en indsatsforpligtelse.
  • Droppery forbeholder sig ret til, i det omfang det er nødvendigt for en korrekt udførelse af Tjenesterne, at lade (dele af) Tjenesterne udføres af tredjeparter efter Dropperys skøn. I denne forbindelse er det udtrykkeligt udelukket, at artikel 7:404, 7:407 (2) og 7:409 i den nederlandske borgerlige lovbog finder anvendelse.
  • Droppery vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at holde platformen tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, bortset fra planlagt eller uplanlagt nedetid. Droppery vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at informere kunden - hvor det er muligt - om dette på forhånd.
  • Droppery kan til enhver tid (midlertidigt) suspendere eller begrænse brugen eller tilgængeligheden af Platformen eller dele heraf i det omfang det er nødvendigt for at udføre vedligeholdelse eller implementere opdateringer, opgraderinger eller nye udgivelser af Platformen eller funktionaliteter. Droppery bestræber sig på at informere Kunden om dette på forhånd, hvor det er muligt. En (midlertidig) suspension eller begrænsning af Platformen eller dele heraf giver ikke Kunden krav på eller ret til kompensation eller tilbagebetaling af Gebyr(er) over for Droppery.
  • I det omfang Tjenesterne også omfatter support til slutbrugere, vil Droppery rådgive via e-mail om brugen og driften af Platformen og/eller specifikke dele heraf. Droppery kan pålægge betingelser vedrørende kvalifikationer og antal kontakter, der er berettiget til support. Droppery behandler korrekt begrundede supportanmodninger inden for en rimelig tidsperiode. Droppery kan ikke garantere nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af svarene eller den leverede support. Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil support kun blive ydet på arbejdsdage (mandag-fredag) i kontortid (09.00-17.00 CET).
  • Medmindre andet er skriftligt aftalt, er Droppery ikke forpligtet til at foretage datakonvertering.
  • (Levering) datoer eller tidsfrister, der er angivet af Droppery, er fastsat af Droppery efter bedste viden baseret på de oplysninger, der er tilgængelige på det pågældende tidspunkt. Sådanne (leverings)datoer eller tidsfrister er i alle tilfælde måldatoer og forpligter Droppery på ingen måde.

 

 1. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
  • Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med platformen og tjenesterne, herunder alle resultater af tjenesterne, tilhører udelukkende Droppery eller dets licensgivere. Kunden erhverver kun brugsrettighederne i det omfang, der udtrykkeligt er givet i henhold til og i overensstemmelse med bestemmelserne i disse vilkår og betingelser. Alle andre rettigheder forbeholdes udtrykkeligt af Droppery.
  • Alle brugsrettigheder, der er tildelt kunden i henhold til det gældende abonnement, er ikke-eksklusive, kan ikke overdrages, kan ikke gives i underlicens og gælder kun for det Brugsrum, der er knyttet til abonnementet, indtil kunden tilbagekalder det eller opsiger det af andre årsager i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.
  • Alle brugsrettigheder, der gives til kunden, er underlagt den betingelse, at kunden har betalt de gældende gebyrer fuldt ud i den forbindelse. I tilfælde af periodiske betalingsforpligtelser erhverver kunden brugsrettigheder, så længe han fortsat opfylder de periodiske betalingsforpligtelser.
  • Kunden må ikke fjerne eller ændre (eller lade fjerne eller ændre) angivelser eller meddelelser om intellektuelle ejendomsrettigheder eller fortrolighed fra platformen, tjenesterne, websteder, datafiler, dokumentation eller materialer fra Droppery.

 

 1. FORTROLIGE OPLYSNINGER
  • Med forbehold af eventuelle fortrolighedsaftaler (eller aftaler om hemmeligholdelse af oplysninger) skal kunden behandle alle modtagne fortrolige oplysninger fortroligt og må ikke videregive eller anvende fortrolige oplysninger i andet omfang end i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til disse vilkår og betingelser, eller som udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser.
  • Fortrolighedsbestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang det drejer sig om oplysninger, der:
   • er eller er blevet offentligt kendt eller tilgængelig uden brud på bestemmelserne om fortrolighed;
   • udviklet uden direkte eller indirekte brug af eller adgang til de fortrolige oplysninger eller opnået uafhængigt uden brud på bestemmelserne om fortrolighed;
   • skal videregives i henhold til en retskendelse eller på anmodning fra en kompetent, juridisk, regulerende eller statslig myndighed;
  • Bevisbyrden ved påberåbelse af en af de i artikel 8.2 nævnte udelukkelsesgrunde påhviler den kunde, der påberåber sig den.
  • Ved abonnementets udløb eller opsigelse, uanset årsagen, skal alle Fortrolige Oplysninger slettes uden at tilbageholde kopier, medmindre juridiske opbevaringsforpligtelser (f.eks. finansielle administrationsforpligtelser) kræver længere opbevaring, i hvilket tilfælde kunden fortsat skal overholde gældende sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltninger.

 

 1. PRIVACY
  • I forbindelse med vedligeholdelse af platformen og levering af visse tjenester kan Droppery have adgang til personoplysninger - i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse ("AVG") - om Kunden, dennes medarbejdere og/eller Kundens kunder. Hvis Droppery behandler sådanne personoplysninger på vegne af Kunden, vil Droppery kvalificere sig som "databehandler" og Kunden som "dataansvarlig", hvorved der vil blive indgået en databehandleraftale, som Droppery har leveret, mellem Droppery og Kunden.
  • I tilfælde, hvor Droppery behandler personoplysninger for sig selv og til egne formål, vil Droppery kvalificere sig som "dataansvarlig", og Dropperys erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger https://droppery.io/privacy-beleid/ vil gælde for en sådan databehandling.
  • Kunden anerkender og accepterer, at Droppery indsamler og behandler - på et anonymt grundlag - aggregerede data baseret på ordreoplysninger, produktoplysninger og købsadfærd i forbindelse med transaktioner med og fra Kunden.

 

 1. VARIGHED OG OPHØR
  • Et abonnement indgås for den første periode på et (1) år. Efter udløbet af denne første periode vil abonnementet automatisk blive fornyet for samme periode på et (1) år hver gang, medmindre abonnementet opsiges rettidigt af kunden, eller hvis kunden eller Droppery på anden måde opsiger abonnementet før tiden i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.
  • Enhver form for abonnement kan opsiges skriftligt af enten kunden eller Droppery med mindst en (1) måneds varsel før udløbet af den aktuelle abonnementsperiode.
  • Kunden kan til enhver tid anmode om en "opgradering" i løbet af abonnementets løbetid ved at give Droppery besked herom. En opgradering kan resultere i flere funktioner, muligheder og/eller mere Brugsrum. I tilfælde af en opgradering ændres den gældende løbetid ikke, kun størrelsen af det gebyr, som Kunden skal betale.
  • Efter den første periode på et (1) år kan kunden også anmode om en "nedgradering" af sit abonnement ved at give Droppery besked herom med mindst en (1) hel kalendermåneds varsel. En nedgradering kan resultere i færre funktioner, muligheder og/eller mindre Brugsrum.
  • Droppery har også ret til at opsige Kundens abonnement med øjeblikkelig virkning og uden ansvar ved at give Kunden meddelelse herom, hvis:
   • Kunden erklæres konkurs eller indgiver konkursbegæring;
   • Kunden får (foreløbig) betalingsstandsning eller anmoder selv om betalingsstandsning;
   • Kunden er eller anses for ude af stand til at betale sine gebyrer eller anden gæld, når de forfalder;
   • Kunden ophører med alle (eller stort set alle) sine forretningsaktiviteter.
  • I tilfælde af opsigelse af et abonnement, uanset årsagen, ophører Kundens ret til at bruge Platformen og Tjenesterne øjeblikkeligt, og Kunden har ikke længere adgang til sin konto. Medmindre andet er fastsat i disse vilkår og betingelser, er kunden ikke berettiget til nogen tilbagebetaling af gebyrer, hverken pro rata eller på anden måde, og alle udestående gebyrer forfalder straks til betaling i deres helhed på opsigelsesdatoen.

 

 1. ANSVAR
  • Dropperys samlede ansvar for en tilregnelig manglende opfyldelse af Tjenesteydelserne eller af enhver anden grund, herunder udtrykkeligt enhver manglende opfyldelse af en aftalt erstatningsforpligtelse, er begrænset til erstatning for direkte skade op til maksimalt det samlede Gebyr (ekskl. moms), som Droppery har modtaget i de seks (6) måneder forud for skadens opståen. Dropperys ansvar er endvidere under alle omstændigheder begrænset til det beløb, som faktisk udbetales af ansvarsforsikringen som svar på det pågældende krav.
  • Dropperys ansvar for indirekte skader eller tab, herunder, men ikke begrænset til følgeskader, tabt fortjeneste, tabt indtjening, tabte indtægter, tabte besparelser, nedsat goodwill, skader som følge af forretningsmæssig stagnation eller afbrydelse, skader som følge af krav fra kundens kunder, skader i forbindelse med tredjeparts materialer eller software, er udelukket. Dropperys ansvar er også udelukket fra lemlæstelse, ødelæggelse eller tab af data eller (midlertidig) utilgængelighed af platformen på grund af vedligeholdelse.
  • Droppery er udelukket fra ethvert ansvar for alle handlinger og transaktioner, der finder sted mellem kunden og leverandøren, og i tilfælde af tvister mellem parterne skal de løse dem indbyrdes.
  • De i artikel 11.1 og 11.2 anførte undtagelser og begrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang skaden eller tabet skyldes forsætlig eller bevidst uforsvarlig handling fra Dropperys ledelses side.
  • Droppery er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelse i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis Droppery er forhindret i at gøre det som følge af omstændigheder, som Droppery ikke har kontrol over ("force majeure"). Droppery er aldrig ansvarlig for skader på kunden eller en tredjepart, som skyldes force majeure. Tilfælde af "force majeure" vil under alle omstændigheder omfatte: (i) krig, brand, oversvømmelser, optøjer og naturkatastrofer, (ii) regeringsforanstaltninger, Brexit eller boykot, (iii) strømsvigt, (iv) internetfejl eller fejl, der påvirker computernetværk eller telekommunikationsfaciliteter, (v) strejker og (vi) pandemier (f.eks. COVID-19 eller lignende).
  • Medmindre Dropperys opfyldelse af aftalen er permanent umulig, opstår Dropperys ansvar som følge af en tilregnelig misligholdelse kun, hvis Kunden straks giver Droppery skriftlig meddelelse om misligholdelse og fastsætter en rimelig frist på mindst fjorten (14) dage til at afhjælpe misligholdelsen. Meddelelsen om misligholdelse skal indeholde en så fuldstændig og detaljeret beskrivelse af misligholdelsen som muligt, således at Droppery får mulighed for at reagere på passende vis.
  • Det er altid en betingelse for at få ret til erstatning, at kunden skriftligt anmelder skaden til Droppery hurtigst muligt efter, at den er opstået. Ethvert erstatningskrav mod Droppery forældes alene ved udløbet af seks (6) måneder efter, at skaden er opstået.
 2. Tjenester fra tredjeparter
  • Droppery fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader, der opstår som følge af logistiktjenester leveret af tredjeparter.
  • Droppery har ingen indflydelse på og kontrol over tredjeparts logistikudbyderes præstationer. Desuden kan Droppery ikke holdes ansvarlig for tab, forkert behandling og/eller levering af produkter fra tredjeparter.
   Droppery forbeholder sig også ret til fuldt ud at videregive alle omkostninger, som Droppery pådrager sig, til kunden uden at påtage sig noget ansvar.
 3. GÆLDENDE LOV OG TVISTER
  • Disse betingelser er udelukkende underlagt hollandsk lov. Anvendelsen af Wiener Salgskonventionen af 1980 er udtrykkeligt udelukket.
  • Alle tvister, der måtte opstå mellem Droppery og kunden, og som vedrører eller har relation til disse vilkår og betingelser, og som ikke kan løses ved fælles overenskomst, skal udelukkende forelægges for den kompetente domstol i Amsterdam, Nederlandene.