Droppery Header

Data Privacy

Privacyverklaring Droppery B.V.

 1. Algemeen

Droppery B.V. (hierna ook: “Droppery”, “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Voor zover Droppery dit doet in haar rol als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is op die verwerkingen onderhavige Privacyverklaring van toepassing waarbij wij onder meer toelichten welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe wij deze beveiligen.

Het is ook mogelijk de dat Droppery weliswaar uw persoonsgegevens verwerkt, maar zulks ten behoeve en in opdracht van onze klant of leverancier (“Opdrachtgever”). In dat geval verwerkt Droppery de persoonsgegevens in de rol van ‘verwerker’. In voorkomend geval hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met de Opdrachtgever en dient u voor verdere informatie omtrent de omgang, verwerking en beveiliging van uw gegevens het privacy beleid van de desbetreffende Opdrachtgever te raadplegen.

Deze Privacyverklaring is ook niet van toepassing op (de verwerking van uw persoonsgegevens via) websites of diensten van derden waarnaar wordt verwezen op of via ons platform.

 

2.         Identiteit en contact

Droppery B.V.

Vossiusstraat 20, 1017 AD, Amsterdam, Nederland

T: 020 – 210 1895

E: [email protected]

 

3.         Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

Droppery biedt een drop-shipping platform en aanverwante diensten aan waarbij Opdrachtgevers (zoals maar niet beperkt tot: leveranciers, webshops, partners) zich kunnen aansluiten.

Wanneer u onze website(s) of ons platform bezoekt, een offerte bij ons opvraagt of ons een opdracht voor product- of dienstverlening geeft, dan wel bij ons solliciteert, zullen wij de persoonsgegevens die u opgeeft, verwerken. Hieronder lichten we dat nader toe.

Website- of platformbezoek

Wanneer u onze website of platform bezoekt, wordt uw IP-adres en bepaalde verkeersgegevens opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal pagina’s dat is bezocht, welke browser u gebruikt, of welke producten besteld zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te toetsen en te verbeteren. In dit verband maken wij tevens gebruik van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

Indien u een demo of offerte wil aanvragen voor een van onze producten of diensten, dan wel met een andere vraag contact met ons opneemt, dan verwerken wij de navolgende persoonsgegevens teneinde op uw aanvraag of verzoek te kunnen reageren:

 • NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens,
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres

Account Opdrachtgever

Wanneer u als Opdrachtgever een account wil aanmaken op ons platform, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens,
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres
 • (zakelijke) financiële informatie, zoals een bankrekeningnummer
 • […]

In dit geval verwerkt Droppery uw persoonsgegevens aldus in het kader van de voorbereiding of uitvoering van haar dienstverlening.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel producten of diensten bij ons heeft afgenomen, houden wij u incidenteel op de hoogte van onze producten en diensten en/of relevante ontwikkelingen in dat verband. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

Sollicitatie

Indien u bij ons solliciteert of wilt solliciteren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens in het kader van een sollicitatie, zoals opleidings- en loopbaangegevens
 • Eventuele andere gegevens die u vrijwillig opgeeft

Wanneer u bij ons solliciteert, bewaren wij bovenstaande gegevens tot uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure en met uw toestemming tot maximaal 12 maanden na afloop van de procedure.

 

 1. Minderjarigen

Ons platform en onze diensten zijn niet specifiek gericht op of bedoeld voor minderjarigen. Mocht worden geconstateerd dat de persoonsgegevens van een minderjarige zonder toestemming van de ouder of voogd worden verwerkt, neem dan contact met ons op via bovenvermelde contactgegevens, dan zullen wij de gegevens verwijderen.

 

5.         Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden uw persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

 1. Externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze productontwikkeling en/of dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens;
 2. (overheids)instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken;
 • Instanties of partijen teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen daarvan te beperken. In voorkomend geval zullen wij in verwerkersovereenkomsten afspraken maken rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens.
 1. In het kader van een voorgenomen fusie of overname waar Droppery bij is betrokken, uitsluitend voor zover het delen van (een deel van) de persoonsgegevens in dat verband noodzakelijk is en met inachtneming van voldoende waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

 

6.         Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Wij zullen na ontvangst van een dergelijk verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren.

 

7.         Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U heeft verder het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

In de gevallen waarbij wij niet als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ maar als ‘verwerker’ (van bijvoorbeeld Opdrachtgever) optreden, verloopt een eventueel verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens via de desbetreffende Opdrachtgever. Wij stellen u daar in voorkomend geval van op de hoogte.

8.         Cookies

Om onze (mobiele) applicaties en websites goed te kunnen laten functioneren en te optimaliseren, plaatsen wij ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer, bijvoorbeeld om instellingen, voorkeuren of surfgedrag te onthouden. Cookies kunnen op elke gewenst moment worden verwijderd via de instellingen van de webbrowser.

9.         Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

10.       Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

 

Amsterdam, mei 2021